Лидери в правото

Лидери в правото

Нашият екип е съставен от професионалисти с доказани качества. Всеки от тях е лидер в своята област на правото.

Уникален екип

Уникален екип

Екипната работа увеличава многократно качеството на предлаганите услуги и подобрява резултатите.

Незаменим бизнес партньор

Незаменим бизнес партньор

Подготовката на документацията и правната основа на всяка сделка е гаранция за Вашите успехи в бизнеса.

Защита на Вашите права

Защита на Вашите права

Незаменима помощ при решаване на трудово-правни проблеми, разделяне на имущество и защита на Вашите права.

Гарант на Вашите интереси

Гарант на Вашите интереси

Подготвянето и проверката на всеки договор от нашият екип гарантира защитата на Вашите интереси.

 Обществени поръчки и управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове

АС „Андреева, Цонева, Колева” консултира проекти за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове, цялостният процес по провеждане и възлагане на обществени поръчки при разходване на публичните средства от Възложителите, като осъществява процесуално представителство пред административните и граждански съдилища, КЗК и ВАС в защита на правата и интересите на Възложителите и бенефициентите.

 

 Облигационно право

АС „Андреева, Цонева, Колева” предоставя правни съвети в областта на облигационното право във връзка с подготовката, воденето на преговори, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договори, едностранни сделки и актове от обичайната дейност на своите клиенти. Извършва предварителна оценка на правни спорове, съдейства за тяхното извънсъдебно разрешаване и осъществява процесуално представителство по граждански дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

 

 Търговско и дружествено право

АС „Андреева, Цонева, Колева” предоставя правни съвети в областта на търговското право във връзка с подготовката, воденето на преговори, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на търговски сделки. Извършва предварителна оценка на правни спорове, съдейства за тяхното извънсъдебно разрешаване и осъществява процесуално представителство по търговки дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд. 
АС „Андреева, Цонева, Колева” осъществява първоначална регистрация на търговски дружества и кооперации, граждански дружества и консорциуми, юридически лица с нестопанска цел и фондации, преобразуване и ликвидация на търговци и юридически лица с нестопанска цел. Консултира своите клиенти при провеждането на Общи събрания на дружествата, вписване на промени, уреждане на възникнали отношения във връзка с прекратяване на членствени права. Осъществява процесуално представителство по всички спорове във връзка с възникването, съществуването и прекратяването на субектите в областта на дружественото право.

 

 Застрахователно право

АС „Андреева, Цонева, Колева” предоставя правни съвети в областта на застрахователното право във връзка със сключването, изменението и прекратяването на застрахователни договори. Предоставя пълно правно обслужване при възникване на застрахователно събитие, завеждане на застрахователни претенции от потребители на застрахователни услуги, посредничество и участие в преговори със застрахователни дружества в хода на уреждане на предявени застрахователни претенции и изплащане на застрахотавелни обезщетения. Осъществява съдействие и представителство пред Комисия за финансов надзор по жалби на потребители на застрахователни услуги. АС „Андреева, Цонева, Колева” извършва предварителна оценка на спорове в областта на застрахователното право, съдейства за тяхното извънсъдебно разрешаване и осъществява процесуално представителство по застрахователни дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

 

 Вещно право и недвижими имоти

АС „Андреева, Цонева, Колева” предоставя правни съвети в областта на вещното право във връзка с подготовката, воденето на преговори, сключването, изменението, изпълнението и прекратяването на договори, едностранни сделки и актове с предмет – недвижими имоти и устройство на територията. Осъществява посредничество и представителство по нотариални сделки и пред административни органи във връзка с управлението и придобиването на недвижими имоти. Извършва предварителна оценка на правни спорове в областта на вещното право и устройство на територията и осъществява процесуално представителство по граждански дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд, както и по административни дела пред Административен и Върховен Административен Съд.

 

 Административно и данъчно право

АС „Андреева, Цонева, Колева” предоставя правни съвети на физически и юридически лица в областта на данъчното право и процес, въпроси по Закона за местните данъци и такси и подзаконовите нормативни актове, както и въпроси във връзка с регулацията на отношенията на всички субекти в областта на административното право. Осъществява посредничество и представителство пред данъчната и местната администрация, пред Комисията за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси и Комисията за защита на личните данни. Консултира във връзка с издаването и обжалването индивидуални и общи административни актове, наказателни постановления и налагането на административни наказания по реда на Закона за административните наказания и нарушения и приложимите специални нормативни актове. Извършва предварителна оценка на правни спорове в областта на данъчното, административното и административно-наказателното право и осъществява процесуално представителство по данъчни, административни и административно-наказателни дела пред Районен, Административен и Върховен Административен Съд.

 

 Трудово и осигурително право

АС „Андреева, Цонева, Колева” предоставя правни съвети в областта на трудовото и осигурителното право във връзка със сключването, изменението и прекратяването на индивидуални и колективни трудови договори. Осъществява посредничество и представителство пред работодателя, синдикални сдружения и организации, Инспекцията по труда. Консултира и осъществява пълно правно обслужване по откриване на дисциплинарни производства, налагане на дисциплинарни наказания по Кодекса на труда и ангажиране на имуществената отговорност на работници и служители. Извършва предварителна оценка на правни спорове и осъществява процесуално представителство по трудови дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

 

 Семейно и наследствено право

АС „Андреева, Цонева, Колева” предоставя правни съвети по семейно и наследствено право в областта на личните и имуществени отношения между съпрузите и децата, прекратяване на брака и развод, установяване на произход, издръжка и упражняване на родителските права, наследствени отношения и делбени производства. Извършва предварителна оценка на правни спорове и осъществява процесуално представителство по семейни и наследствени  дела пред Районен, Окръжен и Върховен Касационен Съд.

Бюлетин

Работно време

Понеделник
09:00 - 18:00
Вторник
09:00 - 18:00
Сряда
09:00 - 18:00
Четвъртък
09:00 - 18:00
Петък
09:00 - 18:00
Събота
Почивен ден
Неделя
Почивен ден

Търси в сайта